FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०७७।०७८ को गाउँसभा २०७७ श्रावण १८ गतेको बैठकको निर्णाय ।

७७/७८ 03/21/2021 - 13:15 PDF icon आ.व २०७७।०७८ को गाउँसभा २०७७ श्रावण १८ गतेको बैठकको निर्णाय.pdf

आ.व २०७७।०७८ को गाउँसभा २०७७ श्रावण १६ गतेको बैठकको निर्णाय

७७/७८ 03/21/2021 - 13:13 PDF icon आ.व २०७७।०७८ को गाउँसभा २०७७ श्रावण १६ गतेको बैठकको निर्णाय.pdf

जनकनन्दिनी गाउँपालिका अार्थिक एन २०७७

७७/७८ 01/07/2021 - 12:05 PDF icon अार्थिक एन २०७७.pdf

जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

७५/७६ 01/27/2019 - 14:55 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन, २०७५.pdf

जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५

७५/७६ 01/27/2019 - 14:38 PDF icon जनकनन्दिनी गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७५.pdf

विनियाेजन एैन, २०७५

७५/७६ 01/27/2019 - 14:37 PDF icon विनियोजन एैन् २०७५.pdf

जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने), २०७५

७५/७६ 01/27/2019 - 14:34 PDF icon जनकन्दिनी गाउँपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने), २०७५.pdf

विनियाेजन एैन

७४/७५ 01/27/2019 - 14:31 PDF icon विनियोजन एैन २०७४.pdf

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्य विधि २०७४

७४/७५ 01/27/2019 - 13:24 PDF icon 01.pdf